İNTERNET SİTESİ ve ÇEVRİMİÇİ UYGULAMALAR
AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni,  6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” ) madde 10 ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla ALPEDA İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (“Alpeda” ) tarafından işletilen https://www.alpeda.com/tr/ internet sitesini ziyaret edenleri ve internet sitesi üzerinde yer alan whatsupp mobil uygulama üzerinden (“Platform”) şirketimiz ile iletişime geçen çevrimiçi kullanıcıları (“Veri Sahibi”) bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.
Alpeda, kişisel verilen gizli tutulmasına ve bu bilgilerin üçüncü kişilerle paylaşılmamasına büyük önem vermektedir. Firmamız, kişisel verilerin işlenmesi ve aktarımı süreçlerinde, kişisel verilerin güvenli bir şekilde saklanması, hukuka aykırı olarak işlenmesi ve erişilmesinin önlenmesi ile hukuka uygun olarak imha edilmesi için KVKK 12. maddesi ve diğer ilgili hükümler uyarınca gerekli idari ve teknik tedbirleri almaktadır.
Platformlarımızı ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz aşağıda sıralanmaktadır:


Veri Konusu Kişi Grupları

Veri Kategorileri ve İşlenen Kişisel Veriler

Müşteriler

 • Kimlik Bilgisi

(Ad/Soyad/T.C. Kimlik No)

 • İletişim Bilgisi

(Telefon No/E-posta Adresi/Fatura-Teslimat Adresi)

 • Müşteri İşlem Bilgisi

(Fatura Bilgisi/Sipariş, Talep Bilgisi)

 • İşlem Güvenliği Bilgisi

(IP Adresi Bilgileri, Trafik Verileri)

 • Pazarlama Bilgisi

(Çerez Kayıtları)

 • Finans Bilgileri

(Şifrelenmiş Kredi Kartı Bilgileri, Banka Hesap / IBAN Numarası Bilgileri)

 • Talep/Öneri/Şikayet Bilgisi

Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı

 • Kimlik Bilgisi

(Ad/Soyad)

 • İletişim Bilgisi

(Cep Telefon No)

 

Kişisel verileriniz, Platform aracılığıyla doğrudan tarafımızla paylaşmanız, mobil uygulamalar veya Platformu ziyaret etmeniz dolayısıyla teknik iletişim dosyaları olan çerezler (cookies) vasıtasıyla elektronik ortamda toplanmaktadır. Çerezler (cookies) hakkında detaylı bilgi için Çerez Politikası’nı inceleyiniz.


KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLA İŞLİYORUZ?

Platformu ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz Alpeda tarafından: Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi,  İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal/ Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi,  Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikâyetlerin Takibi, Sunulan Ürün ve Hizmetlerden Faydalandırmak için Gerekli Çalışmaların İş Birimleri Tarafından Yapılması ve İlgili İş Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi amacıyla KVKK’nın 5. ve 6. maddelerine uygun olarak işlenmektedir.


KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NE ŞEKİLDE VE HANGİ HUKUKİ SEBEPLERLE TOPLUYORUZ?

Kişisel verileriniz KVKK m. 5 gereğince;

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. Yukarıdaki amaçlar kapsamına girmeyen hallerde kişisel verileriniz açık rızanıza dayalı olarak işlenmektedir.


KİŞİSEL VERİLERİNİZİ KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARIYORUZ?

Elde edilen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin işlenme amaçları doğrultusunda, iş ortaklarımıza, hissedarlarımıza, iştiraklerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlar çerçevesinde aktarılabilecektir.
Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde Alpeda tarafından kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Alpeda, KVKK’ya uygun bir biçimde, doğması muhtemel herhangi bir uyuşmazlık kapsamında kullanılmak üzere ilgili mevzuat ile belirlenmiş olan zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri muhafaza edebilecektir. Detaylı bilgi için https://www.alpeda.com/tr/ adresinde yer alan Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikasını inceleyiniz.


VERİ SAHİBİNİN KVKK M. 11 GEREĞİNCE HAKLARI

Kişisel veri sahipleri:  

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.   
  KVKK’nın 11. maddesinde düzenlenen haklarınız kapsamındaki taleplerinizi, kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz haklarınıza yönelik açıklamaları ile birlikte https://www.alpeda.com/tr/ adresinde yer alan “Başvuru Formu” ile birlikte iletebilirsiniz. Başvuru şekli ve yollarına ilişkin detaylı bilgi internet sitesinde yayınlanan başvuru formu içerisinde yer almaktadır.